Lærere og forældre om spareplan:

Gode tanker – men hvad med pengene?

Forud for beslutningen om at spare på skoleområdet, var spareforslagene i høring. Og selv om der er positive tilkendegivelser, udtrykker både skolebestyrelser og lærere bekymringer. Både velfungerende og sårbare elever risikerer at blive tabere, hvis ikke

Egedal lærerkreds

“Egedal Lærerkreds bakker op om, at der opbygges forebyggende indsatser i forhold til at sikre inkluderende fællesskaber. Det er ligeledes vigtigt, at lærernes arbejde kan understøttes af relevante fagpersoner. At dette tænkes gennemført med oprettelsen af lokale ressourcecentre, kan være et udmærket organisatorisk bud. Vi bakker ikke op om denne model, hvis ressourcerne hertil fx skal ske ved en udvidelse af lærernes undervisnings timetal eller tages fra de sparsomme hold- og deltimer, der findes nu. Hvis muligheden for at være to lærere i klassen erstatte s med råd og vejledning fra et ressourcecenter og en forpligtelse til at inkludere flere børn i vanskeligheder, har vi hverken styrket alle børns faglighed eller sikret et inkluderende læringsmiljø”

Ung Egedal effektiviserer indsatser

Det virker mærkeligt, at der generelt er fokus på forebyggende indsatser og konsulentfunktioner, men på dette område kan der skæres ned på disse, med en forbedring til følge. Pusterummet nedlægges: Pusterummet blev oprettet på baggrund af et behov for at tage sig af elever, som skolerne ikke havde et tilbud til. Dette behov forsvinder vel ikke, fordi tilbuddet nedlægges. Hvilke muligheder efterlader man skolerne med, hvis ikke der tildeles ressourcer til, at de nu lokalt skal løse opgaven?

Distriksskole Ølstykke:

”Skolebestyrelsen vil naturligvis gerne deltage i reelle effektiviseringer, der ikke rammer vores børn. Vi har i flere år anført, at vi ikke mener, at der ikke er mulighed for flere kortsigtede effektiviseringer (rigtige effektiviseringer, ikke dårligt forklædte nedskæringer), og det udlagte effektiviseringskatalog bekræfter os i denne betragtning. Overordnet mener vi desværre, at flere af de fremlagte forslag vil resultere i endnu en nedskæring af folkeskolen i Egedal, der vil forstærke den negative spiral, man politisk har accepteret siden oprettelsen af distriktsskolerne.” ”Med skolebestyrelsens begrænsede kendskab til pusterummet er det muligvis korrekt, at det ikke er det mest optimale tilbud til eleverne. Imidlertid finder vi det præmaturt at nedlægge et tilbud uden af have et alternativ, og i særdeleshed når nedlæggelsen gennemføres som en besparelse, og pengene dermed forrsvinder og ikke benyttes til et bedre tilbud til børnene”

Distriksskole Stenløse:

”Vi er yderst lettede over, at forslaget om opbrydning af klasser for at optimere klassekvotienterne ikke er i spil. Det ville have været en ødelæggende proces, på et tidspunkt hvor der er behov for udvikling og forbedringer. Ikke desto mindre er vi bekymrede ved udsigten til yderligere effektiviseringer, da vi har erfaring for de ofte reelt er besparelser/nedskæringer. Vi er fortsat i en presset situation efter gentagne besparelser.”

Distriktsskole Smørum

”Vi læser forslaget som en reaktion på og konstatering af, at vi er nødt til at omlægge vores tilrettelæggelse af inklusionsindsatsen for at udnytte ressourcerne bedre og skabe resultater, der er til gavn for alle elever. Vi støtter op om tanken om at samle og anvende ressourcerne tættest muligt på børnene, og modellen med at etablere lokale ressourcecentre på distriktsskolerne er et skridt i den rigtige retning.(…………..) Samtidig kan vi se, at flere af de øvrige forslag i ndeholder besparelser, som vil pålægge vores distriktsskole en ekstra opgave med at inkludere fx de elever, som tidligere har været visiteret til Pusterummet eller ASF-tilbuddet på Ung Egedal. Elever som har været visiteret til disse særlige tilbud ud fra en faglig vurdering af et særligt behov, og som ikke nødvendigvis kan rummes i almentilbuddet. For at kunne løfte denne opgave forudsættes, at skolens ressourcecenter er i drift, bemandet og velfungerende, hvilket ikke kan realiseres inden de andre tilbud nedlægges. Det mener vi er dybt problematisk, hvorfor vi mener, at lukningen af Pusterummet og ASF-tilbuddet på Ung Egedal bør udskydes et år. ”

Distriksskole Ganløse

” Udvikling af et stærkt ressourcecenter og et stærkt PLC med kvalificerede ressourcepersoner til at bistå i processen med at arbejde med det specialiserede område på nye måder, tolker vi som en forbedring af skoleområdet. Hvis midlerne følger med, giver det skolerne mulighed for at håndtere langt flere børn med særlige behov. Dette område antages at være tæt forbundet med en ny måde at tildele ressourcer på, hvilket betyder flere ressourcer til skolerne og samtidig en større decentral opgave. Det er naturligvis afgørende at nødvendige midler rent faktisk allokeres, hvis skolerne skal kunne løfte denne decentrale opgave. Når flere elever skal inkluderes i almenmiljøet, skal opgaven håndteres på nye måder, hvis inklusionen ikke skal blive på bekostning af almenområdet. ”

Publiceret 02 March 2018 12:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV