Løsninger for Værebro å – generalforsamling i ålauget

Af Jan Hansen I juli 2007 var der en række artikler i Lokalavisen om de massive oversvømmelser i ådalen. Her stod bl.a. at læse; ”Politikere og teknikere i Egedal Kommune er enige om, at der skal findes en løsning på oversvømmelserne i Værebro ådal”. Formand for teknik- og miljøudvalget, var på daværende tidspunkt, Willy Eliasen. Endvidere udtalte afdelingsleder i vej- og kloakafdelingen Jørgen Larsen; ”Vi er dybt berørte af oversvømmelserne, og har den dybeste medfølelse med de mennesker det er gået ud over. Efter vores vurdering skyldes oversvømmelserne mange ting, dels måske manglende vedligeholdelse i mange år af Værebro å, dels de stigende vandmængder, som åen har fået tilført år for år som følge af urbaniseringen af området, dels de ændrede klimaforhold, hvor vi får meget mere nedbør end tidligere. Det betyder, at åen simpelthen ikke kan skaffe vandet væk. Den er for lille og for smal, siger Jørgen Larsen”. Det var jo vise ord for over 5 år siden. Hvad er der så sket i tiden frem til i dag, for at løse problemerne ? Ingenting. Der er ikke kommet et eneste løsningsforslag fra kommunens side. Vi har løbende haft store oversvømmelser, men der sker fortsat ingenting. Man fristes til at tro, at embedsmændene i Egedal Miljøcenter har misforstået budskabet fra 2007. Samtidig bakkes disse embedsfolk op af til tider misinformerede politikere, som derfor heller ikke arbejder mod løsninger. Hvor er engagementet blevet af, og hvor bliver løsningerne af ? Ålauget har nu arbejdet med problemerne i 5 år og fremsat utallige løsningsforslag til vandløbsmyndigheden, Egedal Kommune. Embedsmændene fortolker og fordrejer regulativet for åen og udnytter - stadig ikke den dag i dag - det gældende regulativ fuldt ud. Et regulativ som i år fylder 20 år, og som skulle have været fornyet i 2002. Men nu er der kommet en lille åbning. Kommunen er nu enig i, at en dobbeltprofil kan øge kapaciteten på dele af åen, og derfor udgøre en delløsning. Det er nye toner. Embedsmændenes store mantra har ellers været, at en bredere å ikke ville transportere mere vand. Nu fortæller embedsmændene så politikerne, at det helt store og dyre problem er vejbroerne. De vil komme til at fungere som flaskehalse. I alle årene har vi fået at vide, at grødebroerne ved Holmevej og Stenløsebroen (som er noget smallere end vejbroerne), ikke var noget problem for transporten af vandet. Det er den måde politikerne bliver klædt på af deres embedsmænd. Vandløbslauget for Værebro Å har dette efterår iværksat udarbejdelsen af en rapport, som vil dokumentere (vandbalancen) hvor meget vand der tilledes Værebro Å. Rapporten udarbejdes af Danmarks Hydrauliske Institut (DHI). Prisen for denne rapport er 220.000,00 kr., som er tilvejebragt af Vandløbslauget for Værebro Å uden nogen form for støtte fra Egedal Kommune. Rapporten skal opfattes som det første skridt mod en udvidelse af Værebro Å, så der opnås en fremtidssikret kapacitet på åen. Siden 1990 og frem til i dag er gennemsnitsvandstanden i Værebro Å i sommermånederne steget 0,70 meter. (Kilde: Novana database) Denne vandstandsstigning på Værebro Å afstedkommer massive og altødelæggende oversvømmelser af by-, natur- og landbrugsarealer. Disse oversvømmelser medfører store påvirkninger på arealerne, dyrene, grundvandet og i sidste ende drikkevandet pga. spildevandspåvirkninger fra de mange rensningsanlæg og overløbsbygværker, der afvander til Værebro Å. Samtidig udgør et større antal gamle lossepladser i vandoplandet til Værebro Å en øget trussel. Lossepladserne siver og ingen vil tage ansvaret for de konsekvenser, det på sigt vil få på miljøet i lokalområdet. Lossepladserne var i drift op gennem 50’erne, 60’erne og 70’erne, og modtog store mængder blandet affald, herunder industriaffald fra bl.a. København. Vandløbslauget for Værebro Å holder ordinær generalforsamling torsdag d. 13. december, hvor alle disse problemer vil blive fremlagt. Alle med interesse har mulighed for at komme og høre nærmere omkring forholdene ved Værebro Å. Det sker Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø i den grå hal torsdag 13. december kl. 19.30. – Alle er velkomne.

Publiceret 12 December 2012 00:00