Fredning af ådalen –hvordan rammer det landbrugsejendommen Egedal

Af Jan Hansen Egedalsvej 9, 3670 Veksø Har lige læst fredningsforslaget igennem og det er hele vejen igennem munter læsning! Ud af den samlede ejendom på 126 hektar, skal 66 hektar fredes og der skal anlægges mere end 2 km trampestier, 2 udsigtspunkter og et enkelt fugletårn. Til gengæld må jeg, på min egen, købte og betalte ejendom, ikke længere anlægge vildtremisser, læhegn, juletræer eller andre bevoksninger der hæmmer udsigten. Jagtstiger og skydetårne må der heller ikke længere være. Jeg mente ellers, at vi havde købt og betalt for ejendomsretten, men sådan er det åbenbart ikke!! Da vi købte ejendommen i 1994 var det en naturperle med køer og får på ejendommen og flotte afgræssede enge med et rigt fugle- og dyreliv. Der var masser af viber på engene. I dag ser man ikke en eneste. Med diverse vandplaner og total mangel på forståelse af konsekvenserne ved ingen vedligeholdelse af Værebro Å, har man smadret et stort naturområde. På vores ejendom Egedal drejer det sig om hele Helledemosen nord og syd for jernbanen, 30 ha enge og 12 ha skov. Alt er groet til i tagrør, sødgræs og 100 årige træer og buske er enten væltet eller døde pga. oversvømmelser med spildevand fra de kommunale rensningsanlæg. Løje Sø er svært forurenet og fyldt op med slam fra rensningsanlæggene. Køer og får er væk fra engene og nu ønsker DN og kommunen at frede denne natur for at forbedre de biologiske værdier! Kommunen får nu mulighed for, at pleje min ejendom. Hvordan vil man pleje noget, der står under vand fra åen? Og ærlig talt – hvis kommunen bare koncentrerer sig om de grønne områder i kommunen, ville jeg være taknemmelig! Nu har der været skåret ned på stort set alt igennem de sidste 20 år, og kommunen har flere gange været på fallittens rand. Nu har man pludselig fået råd til nyt rådhus, kulturhus og bibliotek samt fredning af 618 ha med tilhørende stisystemer og plejeplaner. Det bærer virkelig præg af, at det er politikere, der rutter med andre folks penge. Ingen lodsejere har på noget tidspunkt været spurgt eller inddraget i denne proces. På sædvanlig elegant facon, tromler politikerne i Egedal Kommune henover deres egne borgere. Østtyskland kunne ikke have gjort det bedre. Må jeg foreslå, at vi freder alle politikernes haver og anlægger fugletårne og trampestier igennem staudebedene! At DN og kommunen vil være bekendt at tromle en fredning igennem under parolen – forbedre de biologiske værdier, det værdifulde plante- og dyreliv og almenvældets interesse i at trampe rundt i sumpen - er mig komplet ubegribeligt. At se på Ib Sørensen i TV Lorry udtale, at man ikke kan koble fredningen sammen med oversvømmelsesproblematikken er lige så ubegribeligt. Man arbejder på sagen. Ja, det har I gjort siden 2007 og amtet før Jer, men der sker bare ingenting. Det klinger også noget hult, når Ib Sørensen udtaler, at I arbejder på en løsning, når samme Ib Sørensen før sidste kommunevalg for 4 år siden udtalte på et kommunalbestyrelsesmøde: ” Enhver kan se, at det Værebro Å har brug for, er en øget vandføring”. Det er simpelthen for ringe og vidner om politikere, der kaster ansvaret fra sig og lader embedsmændene køre rundt med sig - politikerne fatter åbenbart ikke, hvad det hele drejer sig om. I er ved at smadre en masse natur og landbrugsjord med tilbagevendende oversvømmelser. Jeg kan kun håbe, at der bliver sammensat et helt nyt byråd efter efterårets valg. Før vil denne kommune ikke fremstå som en samlet kommune, hvor alle bysamfund bliver hørt, og før vil vi ikke få løst problemerne ved åen. Regningen for alle de nye tiltag, kommer vi til at slås med mange år frem i tiden. Slutteligt skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på den sidste fredning i kommunen. Det var den i tunneldalene ved Ganløse. Her var DN`s budget til en fredning sat til 867.100,- Den samlede erstatning endte på 3.555.500,- Denne sag kostede Egedal kommune ca. 900.000,- plus omkostninger til etablering af stier, som for øvrigt ikke er etableret endnu.

Publiceret 12 March 2013 00:00