Læserbrev:

Er det en grusgrav, der skal være på Vindekilde eller?

Af Ole Dalskov, Sigersdalvej 6, Søsum og Frank Rasmussen, Skovhusvej 5 i Søsum

I forbindelse med forslag til Råstofplan 2016 fra Region Hovedstaden, så kan man undre sig over formålet med udpegningen af Vindekilde til råstofindvinding.
Ansøgningen om at området skal inddrages i Råstofplanen er udført af HCS på foranledning af Vindekilde I/S og kun af denne.
Grundlaget for en eventuel udpegning af graveområdet på Vindekilde er boredata, som er helt tilbage fra 1971 og 1995. Målepunkterne i disse forudgående undersøgelser ligger udenfor Vindekildes arealer, men viser en ringe mængde, og særdeles dårlig kvalitet af grus der hverken opfylder Vejdirektoratets materialekrav eller kan benyttes til generelt anlægsarbejder.
Derimod er der påvist store mængder af silt - også kaldet "Flyvesand", som har endnu ringere handelskvalitet, medmindre denne oparbejdes med andre materialer.
Med udgangspunkt i den råstofmængde der angives for graveområdets 52 ha og derefter sammenligner med udgifterne til etablering, herunder nye vejanlæg med drejespor, og for arkæologiske undersøgelser i ét område, hvor der tidligere er fundet en del værdifulde forhistoriske minder, så hænger regnskabet slet ikke sammen.
Ydermere har lodsejeren af naboarealet, der udgør ca. 60 % af den anslåede råstofmængde i graveområdet, igen skriftligt tilkendegivet over for samtlige regionspolitikerne, at der ikke skal graves på dennes arealer - hvilket gør økonomien endnu dårligere!
Ingen driftige virksomheder kan lave forretning på den baggrund, medmindre den skriftlige indvindingsaftale fra 2014 mellem HCS A/S og Vindekilde I/S bliver aktuel.
Af denne aftale fremgår det, at intentionen med samarbejdet også er, at nedknuse beton etc., hvis en tilladelse gives hertil.
I Råstofplan 2016 står der: “Et graveområde kan reduceres og overgå til anden anvendelse, hvis det overfor regionen dokumenteres, at råstofforekomsten er udnyttet eller er erhvervsmæssigt uinteressant".
Betyder dette, at den reelle aktivitet på Vindekilde så bliver ét anlæg for nedknusning af bygge- og vejmaterialer med støv og støjgener, kæmpebunker af råmaterialer til videreforarbejdning, og heraf følgende tung kørsel for hele hovedstadsområdet!!??
I den forbindelse bør det også nævnes at HCS A/S og Vindekilde I/S de seneste år har forsøgt at etablere ét af Danmarks største affaldsanlæg og komposteringscentral med tilhørende vognmandsaktiviteter på Vindekilde, hvilket både Egedal Kommune og miljøklagenævnet har afvist. I øvrigt også påfaldende at der er sammenfald i tid imellem Vindekildes ansøgning om komposteringscentral og denne "Indvindingsaftale" - så den kanin er måske ikke helt død alligevel.
Vi må på det skarpeste opfordre de ansvarsbevidste regionspolitikere i Miljø- & Trafikudvalget samt Forretningsudvalget til at overveje konsekvenserne, hvis ikke Vindekilde bliver udtaget af Råstofplan 2016.

Publiceret 07 February 2017 00:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV