Forurenet grundvand på Sørup Losseplads

Den er gal med grundvandet på Sørup Losseplads, men drikkevandet er ikke ramt, siger Region Hovedstaden.

Af
Af Mette B. Sørensen

Det kæmpe bjerg af affald på Sørup Losseplads har forurenet grundvandet. Det skriver Region Hovedstaden i et notat til Ballerup Kommune 14. september i år.
"...grundvandsforureningen ved lossepladsen er under kontrol, idet der under de gældende afstrømningsforhold kun kan konstateres spor af miljøfremmede stoffer i grundvandet i det primære magasin umiddelbart nedstrøms losssepladsen," står der i notatet.
Det er stofferne alkylbenzener, chlorphenoler og thiophosphorsyre der er blevet fundet i grundvandet nedstrøms lossepladsen.
Der er ifølge Miljødirektør ved Region Hovedstaden, Sune Impgaard Schou, ikke nogle myndigheder, der ifølge loven skal føre tilsyn med landets gamle lodsepladser.
Se tv-indslag: Her løber gift og kemikalier direkte ud i å

Ikke regionens opgave

"Det er ikke regionens opgave at føre tilsyn med landets gamle lossepladser, men vi overvåger en del af dem for at sikre grundvandet mod udsivning af forurenende stoffer. Sidst vi analyserede vores grundvandsmålinger ved Sørup losseplads var i 2008, og lige nu er vi ved at evaluere vores grundvandsmålinger derude igen," siger Miljødirektøren.
Kan man på baggrund af flere år gamle prøver konkludere, at drikkevandet fortsat ikke er i fare?
"Ja – vi overvåger grundvandskvaliteten under Sørup losseplads. Lave indhold af benzen og phenoler i det øvre sekundære grundvandsmagasin betyder, at der ikke er risiko for drikkevandet, som indvindes i de nærmeste drikkevandsboringer, som er placeret i en afstand på ca. 2 km. Vi behøver ikke at have en meget hyppig overvågningsfrekvens for sikkert at kunne overvåge udviklingen i grundvandskvaliteten i området," skriver regionen til Lokalavisen
Kunne man ikke forestille sig, at de tønder, der er dukket frem, kan have medført yderligere/kraftigere forurening af området?
"Erfaringerne fra andre lossepladser viser, at tønder, der er deponeret i lossepladser for mange år (årtier) siden, som i tilfældet med Sørup Losseplads, typisk er tæret op for længst. Dvs. at tønderne, der er dukket op ved Sørup højst sandsynligt ikke ændre ved forureningssituationen i området," skriver regionen som ikke har undersøgt indholdet af tønderne.
Kan Region Hovedstaden med 100 procent garanti forsikre om, at der ikke er nogle af stofferne fra lossepladsen, som har fundet vej til drikkevandet?
"Med de lave koncentrationer af benzen og phenoler, som er påvist i det øvre magasin ved lossepladsen, vurderer vi, at der ikke er en risiko for drikkevandsindvindingen i området."

Vandet på lossepladsen siver ud i Engagerende, som munder ud i Værebro Å - om den er påvirket af forurening fra pladsen, vides ikke. (Foto: MBS)

Vandet på lossepladsen siver ud i Engagerende, som munder ud i Værebro Å - om den er påvirket af forurening fra pladsen, vides ikke. (Foto: MBS)

Værebro ikke undersøgt

Det lille vandløb på selve lossepladsen, Engagerenden, er ligeledes forurenet af de miljøfremmede stoffer alkylbenzen og phenoler, og der er sket en påvirkning af vandløbets iltindhold, ammoniumindhold, nitratindhold og kvælstofindhold.
De nyeste prøver fra Engagerenden er fra 1996/1997 - altså længe før de eroderede tønder, som Region Hovedstaden nu har sat sig for at fjerne, dukkede frem fra affaldsbjerget.
Engagerenden munder ud i Værebro Å, men om denne også er påvirket af losseplads-forureningen vides ikke, da det ikke er et indsatsområde i Jordforureningsloven at undersøge om jordforurening påvirker vandkvaliteten af overfladevand (åer, søer, naturområder).
Se tv-indslag: Her løber gift og kemikalier direkte ud i å

Fare for mennesker?

Der er heller ikke nogle umiddelbare planer om at undersøge om jorden på lossepladsen er forurenet og udgør en risiko for mennesker - i hvert fald ikke fra Region Hovedstaden, som heller ikke har pligt til at undersøge jorden.
"Da den nuværende arealanvendelse ikke er følsom, er der ikke udtaget jordprøver til belysning af forureningsrisikoen i forhold til mennesker," skriver regionen, som ikke mener, at der er synlige tegn på at "overfladejorden på lossepladsen skulle være kraftigti forurenet og ophold på lossepladsen skulle indebære en risiko."
Ballerup Kommune har 21. september i år oplyst til regionen, "...at lossepladsarealet er alment tilgængeligt område, der benyttes af områdets beboere til rekreative aktiviteter."
Det er blandt andet på den baggrund, at Region Hovedstaden i sidste uge fortalte, at man nu vil tage ansvaret for at fjerne de gamle synlige tønder fra Lossepladsen. Og ifølge Miljødirektør i Region Hovedstaden, Sune Impgaard Schou, ser man gerne, at der ikke kommer flere tønder frem i dagslyset
"Vi er i dialog med kommunen om, hvad der på længere sigt kan gøres for at forhindre, at der dukker flere tønder frem,"
En indhegning af området har også været drøftet mellem kommunerne og regionen, og skal en sådan finde sted er det ifølge Sune Impgaard Schou Ballerup Kommune, der kan påbyde ejeren af grunden at sætte hegn op.
Er du tryg ved håndteringen af forureningen på Sørup Losseplads? Giv din mening til kende på www.egedal.lokalavisen.dk eller til redaktion.egedal@lokalavisen.dk

Publiceret 13 November 2012 08:00