Fredning og oversvømmelser i Værebro Ådal

Af
Jan Hansen

Egedalsvej 9

3670 Veksø

1 minut og 25 sekunder - det var den tid det tog byrådet at vedtage, at være medrejser af fredningen i Værebro Ådal.

Embedsmændene skrev i oplægget til politikerne:"Egedal Kommune gør opmærksom på, at pleje af de store naturområder gennem rydninger og indhegninger vil være en opgave, der økonomisk set ligger langt ud over, hvad der i dag er afsat til naturpleje i kommunen".

I forvejen har kommunen været medrejser af fredninger i Porsemosen i Smørum i 2006 og i Ganløse tunneldale i 2009. Her skulle der også laves stier og naturpleje, men der er intet sket! Ydermere blev fredningen i Ganløse 4 gange dyrere end budgetteret - bliver det samme tilfældet i Værebro Ådal, kommer fredningen til at koste mere end 8 millioner i erstatninger!

Vi har som lodsejere prøvet at kæde fredningen sammen med de gentagne oversvømmelser af Ådalen med kloakvand fra rensningsanlæggene. Hvis der skulle fredes, skulle Ådalen igen kunne afgræsses - det er også den billigste og bedste form for naturpleje. Oversvømmelserne med kloakvand skulle stoppes. Men det er kommunen ikke interesseret i. De ønsker endnu mere vand i Ådalen og endnu større oversvømmelser.

1. Mener politikerne, at det er pengene værd at frede denne oversvømmede kloaksump, der af Danmarks Naturfredningsforening karaktiseres som hverdagsnatur og allerede er vokset til i tagrør og sødgræs?

2. Når man ikke kan overkomme at efterleve intentionerne i fredningerne i Porsemosen og Ganløse, hvordan havde man så forestillet sig at finde penge til yderligere 600 hektar med stier og naturpleje - ret beset kan kommunen jo ikke engang overkomme at passe de grønne områder i kommunen eller hælde asfalt i de hullede veje?

3. Hvad vil I gøre ved oversvømmelserne i Ådalen - man leder simpelthen mere vand til åen end den kan transportere væk - ved kraftige regnskyl lader man, rensningsanlæggene løbe over og udleder urenset spildevand direkte ud i ådalen - men som borgmesteren siger "Hvad vil Du have jeg skal gøre ved det - jeg har ikke råd til at bygge større rensningsanlæg". Til information, er åen halveret i bredden fra 8m i 1950 til ca 4m i dag og vandstanden i Ådalen er steget med 80cm fra 1980 til i dag. Åen er ikke blevet oprenset i de sidste 30 år!

4. Siden Egedal Kommune overtog vedligeholdelsen af Værebro Å i 2007, er det kun gået en vej med naturen i Ådalen. Stort set alle græssende dyr er forsvundet, og store arealer er groet til i tagrør, sødgræs og pilekrat. Store områder med gamle træer er bukket under og druknet. Det stik modsatte af hvad man ønsker sig. Vil I fortsætte borgmesterens linie med at holde hånden over miljømedarbejdere, der igennem de sidste 7 år har ødelagt utrolig meget natur ved helt at køre deres eget løb og fortolke regulativet for åen, som det passer dem, alt sammen med det formål at oversvømme større og større arealer?

5. Lodsejere og Værebro Ålaug har forsøgt at finde løsninger på problemerne, men bliver aldrig mødt med imødekommenhed hverken fra embedsmænd eller borgmester. Følgende mail modtog vi den 18 september fra borgmester Willy Eliasen:

Kære Jan og Søren (formand for Værebro Ålaug red.)

Gennem de sidste 3 år har mailstrømmen fra jer om Værebro Å været umådelig. Jeg har fulgt interesseret med i alle jeres skriverier, og de svar de har forårsaget fra administrationen. Jeg kan konstatere, at tidsforbruget til at behandle jeres mails, møder m.v. har været tiltagende og at I med jeres skriverier uforholdsmæssigt har beslaglagt administrativ arbejdskraft. Samtidig har jeg konstateret, at der ingen udvikling har været i indholdet af jeres mails. Det er det samme omkvæd uanset, hvad administrationen forklarer eller gør.

Desuden har jeg konstateret, at jeres mails ret ofte er skrevet i en ubehagelig tone og nærmer sig, hvad der kan opfattes som koordineret personlig forfølgelse af vores administrative medarbejdere.

Som øverste ansvarlig for administrationen kan jeg ikke stiltiende se på denne udvikling. Det må ophøre.

Jeg har derfor besluttet, at jeres mails ikke fremover vil blive besvaret med mindre de indeholder nye oplysninger og problemstillinger. Jeres mails vil blive lagt ind i sagen journaliseret, men ubesvaret.

Med venlig hilsen
Willy Eliasen, borgmester

Nu er det bare sådan, at administrationen meget sjældent har svaret på konkrete spørgsmål. Enten er de ignoreret, eller også svarer de i øst, når vi spørger i vest. Igennem 7 år er der ikke fremlagt et eneste løsningsforslag fra kommunen på problemerne - skulle jeg have overset noget - hører jeg meget gerne. Ålauget har forsøgt at lave aftaler om ekstra grødeskæring, men også her fandt kommunen en kattelem og lavede deres egen fortolkning af reglerne. Der er simpelthen ikke vilje til at finde løsninger og magtarrogancen kender ingen grænser. For et år siden, var en anerkendt biolog tæt på at rende ind i en injuriesag anlagt af kommunen, da han helt berettiget beskyldte kommunen for urent trav i forbindelse med fredningssagen.

På Ålaugets hjemmeside vllv.dk under facebook, kan man se, hvad der er sket i løbet af året. I løbet af kort tid vil der blive lavet et fyldigt referat af året, der gik indeholdende mange af de mails, der er skrevet mellem lodsejere, ålaug og kommunen. Så kan man selv danne sig et billede af, hvad der foregår.

Er det sådan her I ønsker samarbejdet og dialogen med borgerne i kommunen - ønsker I 4 år mere på denne facon?

Publiceret 07 November 2013 23:18