Den manipulerede kommunalbestyrelse i cirkusmanegen

Af
Søren Traberg Vestergaard

Formand Vandløbslaug for Værebro Å

Knardrupgårds allé 5

3660 Stenløse

Vores natur i og omkring Værebro Ådal er under et enormt pres grundet de utallige oversvømmelser. Fremadrettet vil dette kun forværres. Frem mod år 2100 vil der skulle ganges med en faktor 1,6 (Vandløbsforum) på den mængde vand, der bortledes i dag. Oven i dette vil Værebro Å skulle transportere store mængder vejvand fra den kommende Frederikssundsmotorvej samtidig med, at den er hovedåren for klimasikring af vores byer. Indsatser (Vandplaner) på overløb af urenset spildevand fra overløbsbygværker og rensningsanlæg, er stort set ikke eksisterende. Overløb af urenset spildevand forekommer 20-25 gange årligt, hvilket er gældende for det meste af landet, ialt ca. 100.000 overløb på landplan. (Anerkendes af Miljøministeriet)
Hvis Egedal gerne vil være en forgangskommune på natur og miljø, var det måske her man skulle rette sin indsats i stedet for blot at ignorere problemernes omfang.
Hvis ikke vores lokalpolitikere får øjnene op for dette, ender Værebro Ådal, som et fredet spildevandsbassin til glæde for ingen ting. Udviklingen medfører alene negative effekter på; drikkevandsindvinding, vandmiljø, natur, biodiversitet, dyrevelfærd samt borgernes oplevelser ved at færdes i området.
Kapaciteten på Værebro Å er nødt til at passe til den tilledte mængde vand, hvilket både administration og kommunalbestyrelse er nødt til at forstå.
Administrationen i Egedal er desværre ikke modtagelig for idéer og løsningsforslag, men vælger konsekvent at køre deres egen linie. Ingen i kommunalbestyrelsen for Egedal (med undtagelse af Esben Vognsen Jensen) har hidtil næret interesse for disse naturområder, hvorfor administrationen kan agere ganske upåvirket.
Vandløbslauget for Værebro Å har nu i mere end 5 år været vidne til at se på, hvordan naturen bukker under i Egedal Kommune. Flotte afgræssede enge langs Værebro Å med et fantastisk dyreliv, er i dag erstattet af sumpede arealer med pilekrat og tagrør uden nævneværdigt dyre- eller fugleliv. Træerne er døde af forsumpning og jordene belastes af miljøfremmede stoffer fra spildevandet, som de i lange perioder oversvømmes af.
Kommunalbestyrelsen drives rundt i manegen af deres egen administration, da ingen i kommunalbestyrelsen interesserer sig for disse områder.
En fredning i Værebro Ådal af 615 hektar er ikke løsningen på at skabe en ordentlig natur - det kræver mere end det.
En vandplan man ikke ønsker at kende konsekvenserne af - et godt eksempel på manglende vilje til at løse problemerne. (Der er ikke ressourcer til konsekvensberegning)
Vedtagelse af 890 hektar BNBO områder (BoringNære BeskyttelsesOmråder), på et fuldstændig udokumenteret grundlag, skriger til himlen om manipulation af en kommunalbestyrelse. Borgere risikerer at miste så store værdier på jord, at de tvinges fra hus og hjem.
Hvor længe skal dette cirkus fortsætte ?

Publiceret 13 November 2013 14:46