Trods klager fra ni landmænd:

Egedal Kommune må beskytte drikkevandet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i dag afgjort, at Egedal Kommune kan etablere et beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads, hvor det ikke er tilladt at benytte sprøjtemidler

Egedal Kommune er i sin gode ret til at etablere et beskyttelsesområde omkring Bjellekær Kildeplads ved landsbyen Søsum, hvor det ikke er tilladt at benytte eller opbevare sprøjtemidler.
Det står klart efter mandagens afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
“Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster afgørelse fra Egedal Kommune af 12. september 2016 om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler,” lyder afgørelsen i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.
Sagen tog sin begyndelse i efteråret 2016, hvor Egedal Kommune - som den første i landet - gjorde brug af paragraf 24 i Miljøbeskyttelsesloven for at beskytte drikkevandet i et 67 hektar stort boringsnært beskyttelsesområde til Bjellekær Kildeplads ved landsbyen Søsum.
Egedal Kommune behandlede efterfølgende 11 høringssvar og valgte på det grundlag at træffe afgørelse om et forbud mod brug og opbevaring af sprøjtemidler inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

Nærområdet er sårbar

Den væsentligste begrundelse er, at nærområdet til boringerne er sårbar for forurening, samt at der allerede er fundet rester af pesticider under grænseværdierne 14 steder i området - også pesticider, som man lovligt må bruge i dag. Desuden er kildepladsen samfundsmæssig vigtig for drikkevandsforsyningen og kan vanskeligt erstattes.
Organisationen Landbrug & Fødevarer valgte på vegne af ni landmænd med arealer i beskyttelseszonen at klage over Egedal Kommunes afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men nu må landmændene altså kigge langt efter tilladelser til at benytte eller opbevare sprøjtemidler.
“Landmændene har ønsket at få vores forbud prøvet i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vi er glade for, at nævnet nu har givet os medhold i, at vi kan benytte paragraf 24 i Miljøbeskyttelsesloven til at træffe afgørelse om at etablere en beskyttelseszone rundt om Bjellekær Kildeplads. Zonen er vigtig for at kunne beskytte drikkevandet til 30.000 mennesker i Hovedstadsområdet mod forurening fra sprøjtemidler,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Peter Hansen.
Lokalavisen Egedal har tidligere beskrevet, hvordan kommunens forbud mod at bruge sprøjtemidler i området er blevet mødt med hovedrysten hos Landbrug & Fødevarer. I oktober 2016 lød det således fra organisationen:
“Vores faglige vurdering er klar. Drikkevandet i Egedal Kommune er på ingen måde truet af brugen af godkendte plantebeskyttelsesmidler. Og vi går nu ind og støtter lodsejerne, fordi kommunen efter vores vurdering ikke har hjemmel i loven til at udstede forbuddet mod opbevaring og brug af midlerne,” siger Lars Hvidtfeldt, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Nævnets afgørelse betyder, at forbuddet mod at benytte sprøjtemidler ved Bjellekær Kildeplads træder i kraft for alle ejere af arealer inden for beskyttelsesområdet, der har modtaget et forbud fra Egedal Kommune - også for de tre grundejere og ni landmænd, der har påklaget sagen. Siden den 15. oktober 2016 har forbuddet allerede været gældende for 21 grundejere, der ikke påklagede afgørelsen.

Erstatning i kommission

Nævnets afgørelse er endelig, og kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Landbrug & Fødevarer kan dog inden for seks måneder vælge at indbringe sagen for domstolene.
For de grundejere og landmænd, der har erklæret sig uenige i erstatningens størrelse, bliver erstatningsspørgsmålet indbragt for Taksationskommissionen.

Publiceret 18 December 2017 00:00

SENESTE TV