Læserbat om blandt andet lukningen af Toftehøjskolen.

Læserbat om blandt andet lukningen af Toftehøjskolen.

Læserbrev: Lukninger af skolematrikler – set med flere øjne

Af
Af Ricky Kofoed-Madsen

Egernvej 5

Ølstykke

Jeg vil i denne artikel forsøge at beskrive mit syn på de vedtagne lukninger af skolematrikler. Mit syn er sløret – eller måske nærmere bestemt 3 delt.

Jeg er forældre til 2 drenge (heldigvis begge i 9. klasse). Jeg er medlem af skolebestyrelsen i Distrikt Ølstykke. Og jeg sidder som aktivt medlem i den lokal konservative vælgerforening. Nedenstående er alene udtryk for mit personlige syn.

Mit primære fokus vil være omkring lukningen af afdelingen Toftehøjskolen i Skoledistrikt Ølstykke. Der kan uden tvivl drages paralleller til situationen i Smørum.

For et godt stykke tid siden blev der afholdt en stort fælles inspirationsworkshop på skoleområdet med deltagelse af forældre, elever, lærer, pædagoger, ansatte fra kommunen og andre interessenter. Jeg deltog i dette møde primært med min forældre-kasket. Rigtig mange mente efterfølgende, at det var en god workshop hvor mange idéer blev bragt på banen.

I midten af august landede den meget omtalte rapport fra Brøndum & Fliess. Det var bestemt ikke den genkendelses glæde, som man kunne forvente efter workshoppen.

Og så startede balladen.

Rapporten blev nærstuderet fra mange interessenter. Der var flere politiske udmeldinger om, at rapporten var et inspirationskatalog, og at de påvirkede interessenter kunne imødese en god og lang beslutningsproces.

Og her kan man så diskutere hvor lang, lang er. Den 10. oktober skulle budgettet for 2019 vedtages. Budgettet var suppleret af en 10. årig investeringsplan. Få dage inden den endelige politiske aftale for budget 2019, blev der indskrevet i aftaleteksten, at 2 skolematrikler skulle nedlukkes med begyndende virkning fra sommeren 2019.

De primære interessenter blev ikke hørt før denne beslutning. Det blev ikke bare overordnet tænkt over, hvordan lukningen af de 2 matrikler rent praktisk skulle foregå. Og der blev ikke beregnet nærmere på hvorvidt der rent fysisk var plads til eleverne på de tilbageværende matrikler. Sidst men ikke mindst blev der ikke overvejet, hvad der skulle ske med de fritids- og idrætsklubber, der holdt til på de nedlukkende matrikler.

Den 30. oktober var der møde i Skoleudvalget. Et flertal i Skoleudvalget videresendte forslag til Byrådet omkring lukning af Toftehøjskolen og Søagerskolen.

Der var 20 dage fra vedtagelsen af Budget 2019 til mødet i Skoleudvalget. 20 dage for interessenterne til at fordøje beslutningen om lukningerne. 20 dage til at gøre et forsøg på at finde løsninger, hvor færrest mulige elever og klubber kommer i klemmer. 20 dage til at finde løsninger indenfor økonomiske rammer, der ifølge investeringsplanen først ligger godt ude i fremtiden.

Dagen efter, den 31. oktober, vedtog Byrådet indstillingen fra Skoleudvalget. Der var mindre end 24 timer fra beslutningen i Skoleudvalget til fremstillingen i Byrådet. Dette giver ikke meget tid for Skolebestyrelserne og andre til at komme med kommentarer. Og det giver endnu mindre tid for administrationen til at gennemregne både de økonomiske- og fysiske konsekvenser. Så disse beregninger blev ikke udført.

Det blev besluttet at hele indskolingen fra afdeling Søagerskolen skal flyttes fra august 2019. Og at der fra august 2019 ikke skal indskrives nye børnehaveklassebørn til afdeling Toftehøjskolen. Samtidigt blev det besluttet, at flytningen af resten af indskolingen og SFO fra Toftehøj til Hampeland skulle besluttes primo 2019 efter forudgående dialog med skolebestyrelsen og skoleledelsen.

Juni 2019 vil der foreligge en rapport, der vil belyse behovet for og mulighederne for renoveringer og tilbygninger. Denne rapport vil således først foreligge efter ovenstående beslutningen i Skoleudvalget primo 2019.

Som forældre opfattes ovenstående beslutningsproces som forhastet. Jeg kan som forældre godt acceptere præmissen omkring, at kommunen har mange bygninger, der akut mangler vedligeholdelse. Og pengene til vedligeholdelse ikke rækker til alle kommunens bygninger. Som forældre kan jeg godt acceptere præmissen omkring, at det kan være/er nødvendigt at lukke en eller flere skolematrikler. Jeg har som forældre bare rigtig svært ved at forstå hvorfor beslutningen skulle hastes sådan igennem. Hvad skete der med alle forslagene fra workshoppen. Hvad skete der med løfterne om en god og lang beslutningsproces.

Som medlem af skolebestyrelsen er det meget frustrerende at få trukket en beslutningen ned over hovedet. En beslutning der ikke umiddelbart virker gennemarbejdet. Også på trods af, at Skolebestyrelsen afleverede en gennemarbejdet konsekvensvurdering – indenfor den meget korte frist på de omtalte 20 dage. Og så efterfølgende få til opgave, at komme med implementeringsforslag, vel vidende at pengene til investeringer og udbygninger, ifølge den vedtagne 10. års investeringsplan, først bliver frigivet tidligt i år 2023. Og velvidende at rapporten omkring mulighederne for renoveringer og udbygninger først foreligger efter Skolebestyrelsen skal komme med sin indstilling. Skolebestyrelsen skal således komme med anbefaleringer omkring flytninger af skoleklasser og nedlukningen af en skole, uden at have viden omkring hvor der bliver bygget nye klasselokaler fremover.

Som politisk aktiv i en vælgerforening virker beslutningen forudbestemt. Forudbestemt af et meget snævert flertal i Byrådet. Det virker underligt, at forslagene først kommer på bordet indenfor de sidste dage af forhandlingerne. Det virker underligt, at der ikke har været plads til en længere politisk debat omkring hvad kommunen vil med Folkeskolen.

Det virker underligt, at der ikke ligger mere detaljerede beregninger som baggrund for beslutningen allerede ved vedtagelsen af Budget 2019. Dette giver ikke de enkelte vælger- og partiforeninger mulighed for at gennemskue konsekvenserne. Og dermed heller ikke mulighed for at kunne træffe velovervejede og velargumenterede beslutninger og indstillinger til Budget 2019.

Implementeringsplanerne er stadig ukendte.

Konsekvenserne er stadig uvisse.

Vi voksne kan i større eller mindre grad være med til at bestemme.

Så må vi bare håbe at vores børn er modstandsdygtige nok, til at følge med.

Det burde vi kunne gøre bedre. Både for vores børn og for Egedal.

Publiceret 04 December 2018 06:45