Sagens kerne ved Jyllinge Nordmark. Foto: Roskilde Kommune.

Sagens kerne ved Jyllinge Nordmark. Foto: Roskilde Kommune.

Dige i Jyllinge: Kommune vil anke afgørelse

Roskilde Kommune beder Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage sagen om lukning af digebyggeri

Jyllinge Nordmark Roskilde Kommune beder nu Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage sagen, hvor nævnet har afgjort, at en klage over VVM-tilladelsen har opsættende virkning på byggeriet af diger og sluse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen mener ikke, der er grundlag for at "tillægge klagen opsættende virkning", og at "der foreligger nye og væsentlige oplysninger, som nævnet skal vurdere", som det formuleres.

Roskilde Kommune oplyser, at anlægsarbejdet med digerne blev igangsat allerede den 12. oktober 2018, og at der "intet retligt var til hinder herfor". Anlægsarbejdet er nu så fremskredent, at den beskyttede natur, der kan påvirkes, allerede er påvirket, lyder begrundelsen:

"Derfor er der ikke grundlag for bruge det såkaldte "forsigtighedsprincip" i sagen, når arbejdet er nået så langt", fremgår det af pressemeddelsen, og videre lyder det:

"Roskilde Kommune bemærker, at hvis der på grund af en forsinket opførelse af kystbeskyttelsen sker oversvømmelser, vil det medføre meget store samfundsøkonomiske skader og udgifter. Samtidig er der også en betydelig udgift ved, at arbejdet er stoppet."

Hvis lovens udgangspunkt for disse sager skulle være et forsigtighedsprincip, bør loven ændres, så en opsættende virkning ikke bliver afhængig af sagsbehandlingstiden i nævnets sekretariat, skriver digelaget og Roskilde Kommune til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som samtidig opfordres til en meget hurtig behandling af anmodningen om genoptagelse af sagen.

"Opsættende virkning"

Kommunens beslutning kommer efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet den 8. marts lod forstå, at en klage i sag om dige i Jyllinge Nordmark havde fået "opsættende virkning".

Miljø- og Fødevareklagenævnet modtog den 17. december 2018 klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 13. september 2018 om VVM-tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg i Roskilde Kommune og Egedal Kommune.

"Miljø- og Fødevareklagenævnet har vurderet, at der i den aktuelle sag er særlige forhold, der kan begrunde, at nævnet fraviger hovedreglen om, at klage ikke har opsættende virkning. Nævnet henviser i afgørelsen til, at det følger af habitatdirektivet og EU-domstolens praksis, at der ikke kan ske godkendelse af projekter, hvis der er risiko for skade på det relevante Natura 2000-områdes integritet. Nævnet henviser desuden til forsigtighedsprincippet i EUF-traktatens artikel 191, stk. 2, første afsnit", lød det i afgørelsen.

due

Publiceret 13 March 2019 07:00