Kystsikringssag kan nu behandles af staten

Byrådet i Roskilde og Egedalhar hastebehandlet spørgsmålet om bidragsfordeling ved digerne i Jyllinge Nordmark. Dermed kan Kystdirektoratet genoptage og afslutte sagen om kystsikring.

Jyllinge Byrådene i Roskilde og Egedal kommuner har besluttet, at kystbeskyttelsesprojektet skal gennemføres med en ny bidragsfordeling. Det sker efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i maj afgjorde, at kun de, der har direkte nytte af et østdige, må betale for det. Før var udgangspunktet, at alle skulle bidrage til både fjord- og kystdige. Samtidig har digelaget justeret Østdiget langs Værebro Å i omfang og flyttet det op til bebyggelsens grænse. Efter at disse to forhold nu formelt er på plads, kan Kystdirektoratet fortsætte behandlingen af kommunernes ansøgning. “Hver dag tæller for familierne i Nordmarken, så målet er, at vi kan få sendt projektet i udbud og finde en entreprenør, der hurtigt kan tage fat på arbejdet med at bygge diger og sluse. Vi har i byrådet fremskyndet behandlingen en måned, så direktoratet hurtigst muligt kan genoptage behandlingen. Efter hastebehandlingen kan vi nu sende brevet til direktoratet, så sagen kan komme videre. Nu har vi brug for den hurtige sagsbehandling, som regeringen har lovet os. Vi skal have de diger nu,” siger borgmester Joy Mogensen. Arbejdet med kystsikringen startede efter stormen Bodil i december 2013. Siden da har borgerne haft besøg af ”Egon”, ”Urd” og ”Ingolf”. Samtidig har Frederikssund, Egedal og Roskilde kommuner skullet gennemføre 10 forskellige sagsforløb med dertil hørende borgermøder, høringsperioder og klagefrister. Mens Kystdirektoratet behandler sagen efter Kystbeskyttelsesloven, gennemfører Roskilde og Frederikssund kommuner det sidste af de 10 sagsforløb. Det er en reguleringssag efter Vandløbsloven, der vedrører slusen og fløjdiget ved Værebro Å. Her vil forhøringen være klar lige efter årsskiftet.

Publiceret 01 December 2017 10:30

SENESTE TV