Formændene for de lokale skolebestyrelser ridser forventningerne op overfor byrådet

Formændene for de lokale skolebestyrelser ridser forventningerne op overfor byrådet

Læserbrev: Åbent brev til byrådet

Rasmus Ripa Sejersten, formand for skolebestyrelsen på Distriktsskole Ølstykke Carsten Rysgaard, formand for skolebestyrelsen på Distriktsskole Ganløse Anne Mollerup, formand for skolebestyrelsen på Distriktsskole Stenløse Ane Hag, formand for skolebestyrelsen på Distriktsskole Smørum

Kære byrådsmedlemmer

Da vi begyndte på hele processen omkring fremtidens skoler og nye kreative læringsmiljøer, kiggede vi hinanden i øjnene.

Vi købte i skolebestyrelserne præmissen om, at dette er et fælles projekt - og at målet var en ny vej for fremtidens folkeskoler i Egedal.

Politisk traf I en beslutning om at lukke to afdelinger i hhv. Ølstykke og Smørum, for at kunne bruge pengene på færre kvadratmetre og for at kunne skabe moderne og kreative læringsmiljøer på de tilbageværende afdelinger. Det er det, som har været jeres afsæt for hele processen: Vi skal have skabt bedre skoler i Egedal!

I skolebestyrelserne har vi det sidste stykke tid været optaget af at få understøttet hele processen med at gøre klar til de forandringer, der skal ske allerede her fra august i år - overflytningen af indskoling og SFO i Ølstykke og Smørum, men også det indledende arbejde ift. forandringerne i Ganløse.

Vi er gået konstruktive ind i arbejdet ud fra netop forudsætningen om, at dette er første skridt på vejen mod større investeringer i folkeskolerne i de kommende år. Og ud fra en tro på, at I som byråd i Egedal fremadrettet vil noget andet for skolerne, end de besparelser, som vi har set i tidligere år. Vi er lige nu optimistiske ift., at det lykkes os at skabe nogle gode rammer for indskoling og SFO ved overflytningen i august. Processen har været god på de tre distriktsskoler, hvor medarbejderne og skolebestyrelser har været inddraget i arbejdet, og i Ølstykke og Smørum er der gennemført mange aktiviteter på tværs af børnegrupperne for at sikre en god overgang.

Men nu bliver det jo alvor!

Lige om lidt får I - og vi - forelagt de scenarier for de om- og tilbygninger der skal foretages fremadrettet for at skabe de kreative og moderne læringsmiljøer, som I har lovet er målet for denne proces.

Og så er det også lige om lidt, at I skal drøfte budgettet for de kommende år, og sikre økonomien til realiseringen af scenarierne for fremtidens skoler i Egedal.

Helt tilbage i begyndelsen af denne proces gjorde vi opmærksomme på, at vi er bekymrede for økonomien. Den gang gik vores bekymring på tallene i rapporten fra Brøndum og Flies, men mange af bekymringerne gælder fortsat.

Vi er bekymrede for, om der bliver afsat de nødvendige midler til, at vi når i mål med vores ønsker til fremtidens skoler i Egedal. Vi er bekymrede for, om I får afsat de nødvendige midler, så der også bliver penge til inventar, udearealer, legepladser, parkering, sikre skoleveje mv. Vi er bekymrede for, om der også bliver afsat midler til at nedbringe det store efterslæb, som vi har på vores eksisterende og tilbageværende bygninger, da disse bygningers stand ellers bare fortsat vil forværres yderligere og genere et massivt behov for yderligere bygningsvedligehold. Og så er vi jo ligevidt om 5 år. Og så er vi bekymrede for, om der bliver afsat tilstrækkelige midler til at sikre værdige undervisningsforhold for vores nuværende elever frem til bygningerne står færdige. Det gælder både de fysiske forhold, hvor vi sandsynligvis kommer til at mangle lokaler, samt midler til at understøtte fusionsprocessen mellem afdelingerne.

Vi har været på flere inspirationsture sammen. Det har været godt. Men det er også let at bliver forblændet af smarte møbler, lærings-billeder på væggene og nymalede vægge.

Og det er bare ikke nok! Vi vil gerne understrege, at på alle de skoler, som vi har set, og hvor det var lykkedes at skabe nogle af de læringsmiljøer, som vi alle ønskede os i Egedal, der havde de arbejdet med en grundlæggende renovering af de fundamentale forhold i bygningerne ift. lys, lyd og ventilation. De havde haft et stærkt fokus på at skabe det gode indeklima, som skaber trivsel hos medarbejdere og elever. Det er helt afgørende, at dette også bliver en grundforudsætning for fremtidens skoler i Egedal, hvis vi skal nå i mål med vores ambition. Og det koster penge.

Penge som I nu skal til at finde i budgettet. Det bliver sikkert ikke let - det plejer budgetlægningen ikke at være i Egedal.

Men i år har I en ekstra forpligtigelse. I år skal I nemlig afsætte de nødvendige penge, der sætter handling bag jeres ord ift. fremtidens skoler og de nye kreative læringsmiljøer.

Det er nu det gælder - det er nu, at I skal vise, at I står bag det, som I har sat igang med budgetaftalen og investeringsplanen - og at I er villige til at foretage de nødvendige økonomiske prioriteringer. Også når det helt sikkert bliver på bekostning af noget andet, som så må vige pladsen i en årrække.

Og så er det også nu, at vi håber, at I i en budgetproces vil have respekt for, at vi lige så stille er ved at vende udviklingen og holdningen til vores folkeskoler i Egedal. Vi arbejder sammen mod bedre folkeskoler i Egedal - og hele processen omkring de nye kreative læringsmiljøer bidrager til dette. Men vi er lidt erfaringsramte i Egedal, og mange husker tidligere års besparelser på skoleområdet. Så vi håber, at I i år vil friholde skoleområdet for yderligere besparelser i budgetprocessen med respekt for, at vi faktisk er ved at skabe en god udvikling, men at proces og tillid er vigtigt, og at besparelser på området meget let kan trække tæppet væk under den positive retning, som I ellers er ved at sætte på skoleområdet. Så giv nu skoleområdet ro på bagsmækken, så der er tillid og overskud til sammen at få skabt de skoler og de nye læringsmiljøer, som vi alle gerne ser.

Og så vil vi i den kommende proces også gerne bede jer have en særlig opmærksomhed på, at I ikke får skabt en meget langstrakt proces, hvor vores skoler henligger som byggeplads i længere årrækker. Vi har medarbejdere og elever, som vi skylder at sikre, at deres hverdag i de kommende år også byder på et godt arbejdsmiljø og en rolig og tryg hverdag på skolerne. Så genhusningsløsninger bør også tænkes ind i de perioder, hvor det bliver nødvendigt for at opretholde vores skoletilbud for vores nuværende elever. Vi skal udvikle fremtidens skoler i denne proces - men vi skal huske, at vores fælles ansvar også er uddannelse og dannelse af vores nuværende elever.

Vi ser frem til at få præsenteret scenarierne her i juni - og til at drøfte dem med jer.

Vi kan se, at principprogrammet nu ligger offentligt tilgængeligt på dagsordenen til jeres næste møde i Skoleudvalget, men vi vil rigtigt gerne have tilsendt scenariebeskrivelserne forud for mødet også, så vi har mulighed for at forholde os kvalificeret til oplægget. Det er svært, hvis vi blot får præsenteret noget på mødet, og så skal forholde os til det.

Og så regner vi med, at der også efterfølgende bliver mulighed for, at vi kan drøfte det nærmere og komme med vores input ift. scenarierne frem mod den politiske beslutning i august - når vi lige har haft lejlighed til at vende oplægget i vores bestyrelser

Publiceret 11 June 2019 12:14