På kortet ses de vandløbsstrækninger, der skal have ændret vedligeholdelse (røde streger) og de to, der skal restaureres. (Foto:Miljøministeriet)

På kortet ses de vandløbsstrækninger, der skal have ændret vedligeholdelse (røde streger) og de to, der skal restaureres. (Foto:Miljøministeriet)

Kæmpe vådområde rykker nærmere

En vandhandleplan, der kan betyde mere grøde og beplantning i nogle af kommunens vandløb samt etablering af et kæmpe vådområde i Værebro Ådal er vedtaget

Af
Af Mette B. Sørensen

Kommunalbestyrelsen nikkede onsdag aften ja til at vedtage Vandhandleplan 2012-2015, og dermed har man taget et stort skridt henimod en etablering af dels et vådområde i Værebro Ådal samt en ændring af vedligeholdelse af cirka 39 km vandløb i kommunen.
Begge projekter har været under kraftig beskydning fra borgere i Egedal Kommune.
I vandhandleplanen står der, at formålet med den ændrede vedligeholdelse af de cirka 39 km vandløb er at sikre "god økologisk tilstand" i vandløbene. Dette kan gøres ved "... indsatser som selektiv grødeskæring, ophør af grødeskæring, grødeskæring i netmønster, så der efterlades mere grøde i vandløbet til gavn for dyrelivet."
Netop grødeskæringer og det, som nogle borgere har set som mangel på vedligeholdelse af særligt Værebro Å og Stenløse Å, er tidlgere blevet kritiseret kraftigt her i avisen af blandt andre formand for Værebro Ålaug, Keld Stenlien Hansen.

Tvivl om projekterne

Alligevel lyder der ingen kritik fra den kant i forbindelse med, at vandhandleplanen er blevet vedtaget.
"Jeg kan ikke fortænke politikerne i at stemme for vandhandleplanen, for det er jo staten, der har pålagt kommunen noget, som er helt hen i skoven," siger han.
Han har dog sin tvivl om, om projekterne bliver til noget på grund af økonomi blandt andet i forhold til erstatninger til lodsejere ved en etablering af et vådområde.

Proforma-høring

"Jeg vil blot gøre politikerne opmærksomme på, at der ligger en rigtig stor regning og venter, hvis de her ting skal føres ud i livet," siger han og hentyder til de konsekvensvurderinger af vandhandleplanen, som endnu ikke er lavet. Herunder hører blandt andet erstatninger til lodsejere.
Anderledes kritisk lyder det fra Gert Larsen, der som Lokalavisen tidligere har omtalt, flere gange har fået oversvømmet sin have, når Stenløse Å er gået over sine bredder. Han har som flere andre givet sin holdning om vandplanerne til kende via et høringssvar, men har intet hørt fra kommunen i forhold til om det har ændret noget i planen.
"Desværre efterlader det mig med en følelse af, at sådan en høring er proforma og kun har til formål at få det hele til at se demokratisk ud," siger han.
Ingen af de 19 høringssvar har ifølge kommunen "givet anledning til ændringer af betydning for vandhandleplanen".
"Konklusionen på det hele er så, at der åbenbart ikke er politisk vilje til at sikre beboerne langs åerne mod at få ødelagt ejendele og beboelse af oversvømmelser. Det vil til gengæld komme til at koste samfundet store summer i erstatninger," mener Gert Larsen.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Egedal Kommune inden redaktionens deadline.


Her er hovedpunkterne i vandhandleplanens 1. planperiode 2010-2015:
Ændret vedligeholdelse af ca. 39 km vandløb - herunder 2,7 kilometer af Værebro Å og 2,5 kilometer af Stenløse Å
restaurering af ca. 5 km vandløb ved henholdsvis 4,20 km åløb i Damvad Å (der går fra Slagslunde gennem Ganløse til Toppevad) i 2014 til en pris af 100.500. kr og 775 meter i Bunds Å (ved Knardrup) i 2015 til en pris af 31.000 kr.
Etablering af vådområde til kvælstoffjernelse i Værebro Ådal på 132 ha stort arealt med en forventede nettoudgift på 5.851.000 kr.
Indsats overfor overudnyttede vandforekomster: Skaf mere vand til 5 vandløbsstrækninger.
Spildevand i åbent land: Der skal ske indsats overfor 2 regnbetingede udløb.
Periodevis oversvømmelse af ådale opstrøms for Fuglesø, Veksømose Sø og Gundsømagle Sø med henblik på fosforfjernelse.

Publiceret 04 December 2012 07:00